Arbetsliv

Erbjudande till företag och organisationer
Konsten att förebygga sjukskrivning eller överbelastning, få en ökad medvetenhet om hur jag återhämtar mig att stärka mig själva är något som många verksamheter har behov av. Jag kan erbjuda stöd innan det blir för mycket och öka känslan av arbetsglädje.
När det ändå brister, vilket det gör ibland kan verksamheten behöva stöd att en extern part.

Förebyggande kurs i stresshantering
Under 4-6 träffar ses vi i grupp för att hitta stärkande beteenden och hitta förhållningssätt för ett hållbart liv, där arbetet ingår. Träffarna är personutvecklande och för verksamhet som väljer att göra det tillsammans i en arbetsgrupp kan kursen öppna upp gruppdynamiken och bidra till ett ökat tillitsfullt klimat. Läs mer om kursen: Hålla hela livet – att hantera stress

Psykosocial arbetsmiljö

Kartläggning
Innan en insats görs kan en kartläggning vara bästa sättet att få tillgång till information för att bygga en bra process framåt. Då genomförs intervjuer, som sammanställs och analyseras. Det kan vara att man behöver arbeta med samspelet i gruppen, chefen behöver ledningsstöd eller att man behöver arbeta med strukturen i arbetsflödet och hitta tydliga mål för verksamheten. En tydlig plan upprättas med vad, vem och hur allt ska utföras och en tidsplan för när det ska vara utfört. Efter genomförda åtgärder utvärderas arbetet noggrant.

Medling/konfliktlösning
Konflikter är en naturlig dela av vårt mänskliga samspel. Ibland låser det sig. Språk och beteende skapar mer frustration än lösningar. I hopp om att hitta tillbaka till det goda samtalet stödjer jag med metoder för

Organisationsutveckling
Processledning är en form av utvecklingsmetod som följer gruppen eller verksamhetens behov, där jag lägger in sk. interventioner utifrån varje uppdrags syfte och mål, med vissheten att förändring kan ske under vägen. Ett samskapande.
Efter t ex en kartläggning kan det visa sig att en grupps samarbete behöver stärkas, chefen kan behöva ledningsstöd, konflikter lösas upp. I det arbetet gör vi en handlingsplan tillsammans, där jag bidrar efter behov och kan stödja processen framåt.